Nếu tôi có một yêu cầu đặt phòng, tình trạng phòng trống trong những ngày đó có bị chặn đến khi tôi chấp nhận hoặc từ chối không?

Theo dõi