Tôi phải làm gì nếu có hai hoặc nhiều khách xuất hiện cùng một lúc?

Theo dõi