Tại sao tôi không thể thấy loại hình chỗ nghỉ của mình khi tạo một chỗ nghỉ?

Theo dõi